Xem tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 (+-60)- Nữ mạng
Xem tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 (+-60)- Nam mạng
Xem tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 (+-60)- Nữ mạng
Xem tử vi tuổi T6an Sửu sinh năm 1961 (+-60)- Nam mạng
Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009 (+-60)- Nữ mạng
Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009 (+-60)- Nam mạng
Xem tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 (+-60)- Nữ mạng
Xem tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 (+-60)- Nam mạng
Xem tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 (+-60)- Nữ mạng
Xem tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 (+-60)