1.8 Loại ngón tay
1.7 Bàn tay mẫu
1.6 Lòng bàn tay & Mu bàn tay
1.5 Phân loại bàn tay
1.4 Khổ bàn tay
1.3 Sắc thái bàn tay
1.2 Màu bàn tay
1.1 Hình dạng tổng quát bàn tay