(Nam Nữ coi chung)

Mười hai trực là: Kiến, Trừ, Mãn, Bính, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thâu, Khai và Bế.
– Tuổi Tý

Sinh tháng giêng: Trực Kiến.
Sinh tháng hai: Trực Trừ.
Sinh tháng ba: Trực Mãn
Sinh tháng tư: Trực Bình.
Sinh tháng năm: Trực Định.
Sinh tháng sáu: Trực Chấp.
Sinh tháng bảy: Trực Phá.
Sinh tháng tám: Trực Nguy.
Sinh tháng chín: Trực Thành.
Sinh tháng mười: Trực Thâu.
Sinh tháng mười một: Trực Khai.
Sinh tháng chạp: Trực Bế.
– Tuổi Sửu:

Sinh tháng giêng: Trực Bế.
Sinh tháng hai: Trực Kiến
Sinh tháng ba: Trực Trừ.
Sinh tháng tư: Trực Mãn
Sinh tháng năm: Trực Bình.
Sinh tháng sáu: Trực Định.
Sinh tháng bảy: Trực Chấp.
Sinh tháng tám: Trực Phá.
Sinh tháng chín: Trực Nguy.
Sinh tháng mười: Trực Thành.
Sinh tháng mười một: Trực Thâu.
Sinh tháng chạp: Trực Khai.
– Tuổi Dần:

Sinh tháng giêng: Trực Khai.
Sinh tháng hai: Trực Bế.
Sinh tháng ba: Trực Kiến
Sinh tháng tư: Trực Trừ.
Sinh tháng năm: Trực Mãn
Sinh tháng sáu: Trực Bình.
Sinh tháng bảy: Trực Định.
Sinh tháng tám: Trực Chấp.
Sinh tháng chín: Trực Phá.
Sinh tháng mười: Trực Nguy.
Sinh tháng mười một: Trực Thành.
Sinh tháng chạp: Trực Thâu.
– Tuổi Mão:

Sinh tháng giêng: Trực Thâu.
Sinh tháng hai: Trực Khai.
Sinh tháng ba: Trực Bế.
Sinh tháng tư: Trực Kiến
Sinh tháng năm: Trực Trừ.
Sinh tháng sáu: Trực Mãn
Sinh tháng bảy: Trực Bình.
Sinh tháng tám: Trực Định.
Sinh tháng chín: Trực Chấp.
Sinh tháng mười: Trực Phá.
Sinh tháng mười một: Trực Nguy.
Sinh tháng chạp: Trực Thành.
– Tuổi Thìn:

Sinh tháng giêng: Trực Thành.
Sinh tháng hai: Trực Thâu.
Sinh tháng ba: Trực Khai.
Sinh tháng tư: Trực Bế.
Sinh tháng năm: Trực Kiến
Sinh tháng sáu: Trực Trừ.
Sinh tháng bảy: Trực Mãn
Sinh tháng tám: Trực Bình.
Sinh tháng chín: Trực Định.
Sinh tháng mười: Trực Chấp.
Sinh tháng mười một:Trực Phá.
Sinh tháng chạp: Trực Nguy.
– Tuổi Tỵ:

Sinh tháng giêng: Trực Nguy.
Sinh tháng hai: Trực Thành.
Sinh tháng ba: Trực Thâu.
Sinh tháng tư: Trực Khai.
Sinh tháng năm: Trực Bế.
Sinh tháng sáu: Trực Kiến
Sinh tháng bảy: Trực Trừ.
Sinh tháng tám: Trực Mãn
Sinh tháng chín: Trực Bình.
Sinh tháng mười: Trực Định.
Sinh tháng mười một: Trực Chấp.
Sinh tháng chạp: Trực Phá.
– Tuổi Ngọ:

Sinh tháng giêng: Trực Phá.
Sinh tháng hai: Trực Nguy.
Sinh tháng ba: Trực Thành.
Sinh tháng tư: Trực Thâu.
Sinh tháng năm: Trực Khai.
Sinh tháng sáu: Trực Bế.
Sinh tháng bảy: Trực Kiến
Sinh tháng tám: Trực Trừ.
Sinh tháng chín: Trực Mãn
Sinh tháng mười: Trực Bình.
Sinh tháng mười một: Trực Định.
Sinh tháng chạp: Trực Chấp.
– Tuổi Mùi:

Sinh tháng giêng: Trực Chấp.
Sinh tháng hai: Trực Phá.
Sinh tháng ba: Trực Nguy.
Sinh tháng tư: Trực Thành.
Sinh tháng năm: Trực Thâu.
Sinh tháng sáu: Trực Khai.
Sinh tháng bảy: Trực Bế.
Sinh tháng tám: Trực Kiến
Sinh tháng chín: Trực Trừ.
Sinh tháng mười: Trực Mãn
Sinh tháng mười một: Trực Bình.
Sinh tháng chạp: Trực Định.
– Tuổi Thân:

Sinh tháng giêng: Trực Định.
Sinh tháng hai: Trực Chấp.
Sinh tháng ba: Trực Phá.
Sinh tháng tư: Trực Nguy.
Sinh tháng năm: Trực Thành.
Sinh tháng sáu: Trực Thâu.
Sinh tháng bảy: Trực Khai.
Sinh tháng tám: Trực Bế.
Sinh tháng chín: Trực Kiến
Sinh tháng mười: Trực Trừ.
Sinh tháng mười một:Trực Mãn
Sinh tháng chạp: Trực Bình.
– Tuổi Dậu:

Sinh tháng giêng: Trực Bình.
Sinh tháng hai: Trực Định.
Sinh tháng ba: Trực Chấp.
Sinh tháng tư: Trực Phá.
Sinh tháng năm: Trực Nguy.
Sinh tháng sáu: Trực Thành.
Sinh tháng bảy: Trực Thâu.
Sinh tháng tám: Trực Khai.
Sinh tháng chín: Trực Bế.
Sinh tháng mười: Trực Kiến
Sinh tháng mười một: Trực Trừ.
Sinh tháng chạp: Trực Mãn
– Tuổi Tuất:

Sinh tháng giêng: Trực Mãn
Sinh tháng hai: Trực Bình.
Sinh tháng ba: Trực Định.
Sinh tháng tư: Trực Chấp.
Sinh tháng năm: Trực Phá.
Sinh tháng sáu: Trực Nguy.
Sinh tháng bảy: Trực Thành.
Sinh tháng tám: Trực Thâu.
Sinh tháng chín: Trực Khai.
Sinh tháng mười: Trực Bế.
Sinh tháng mười một: Trực Kiến
Sinh tháng chạp: Trực Trừ.
– Tuổi Hợi:

Sinh tháng giêng: Trực Trừ.
Sinh tháng hai: Trực Mãn
Sinh tháng ba: Trực Bình.
Sinh tháng tư: Trực Định.
Sinh tháng năm: Trực Chấp.
Sinh tháng sáu: Trực Phá.
Sinh tháng bảy: Trực Nguy.
Sinh tháng tám: Trực Thành.
Sinh tháng chín: Trực Thâu.
Sinh tháng mười: Trực Khai.
Sinh tháng mười một: Trực Bế.
Sinh tháng chạp: Trực Kiến
LỜI GIẢI MƯỜI HAI TRỰC

TRỰC KIẾN

Kiến, Thổ khai phá nhiều nơi,
Người sinh trực ấy trọn đời gian nan.
Của cha, của mẹ không ham,
Một mình thân lập bạn cùng người dưng.
Cửa nhà ăn ở chẳng an,
Năm mươi mới đặng thanh nhàn tấm thân.

TRỰC TRỪ

Trực Trừ, Thủy tính thật thà,
Lời ăn tiếng nói thuận hòa ngọt ngon.
Khó hèn ít cậy bà con.
Tự mình tạo lập không bòn của ai.
Cũng vì cây chẳng nên chồi,
Cho nên số ấy không trông cậy nhờ.

TRỰC MÃN

Mãn, Thổ như thảo sơn lâm,
Người sinh trực ấy sáng dạ ai bì.
Sinh con nuôi nấng dễ dàng,
Tìn vật, vật ở, bạn bè người ưa.
cũng vì nhờ sức non cao,
Cầm thú biết hết, lựu đào thiếu chi.

TRỰC BÌNH

Bình, Thủy như nước trong sông,
Sóng xao sao đặng thì lòng xuyên qua.
Luận xem ngôn ngữ đoán ra,
Thật thà ít nói, thuận hòa ngọt ngon.
Đàn bà thì dễ nuôi con,
Đàn ông số ấy không giàu cũng sang.

TRỰC ĐỊNH

Định, Mộc cây hãy đương xanh,
Người sinh số ấy ăn chơi thanh nhàn.
Đần ông số ấy làm quan,
Đàn bà hóa khẩu ngửa ngang xẳng chồng.
Của, con có cũng như không,
Bởi cây tươi tốt, trái bông thiếu gì.

TRỰC CHẤP

Chấp, Hỏa như lửa trong xe,
Ai mà phạm đến thời nghe tưng bừng.
Chẳng giận, giận thì hành hung,
Ai phải, phải cùng; ai quấy, quấy cho.
Thuở xưa Đại Thánh thành thân,
Phá tan xe lửa cháy tiêu chẳng còn.

TRỰC PHÁ

Phá, Hỏa như lửa cháy non,
Người sinh trực ấy hao con, tổn tài.
Hết lòng, hết dạ cùng người,
Một lời chuốt ngót phủi rồi tay không.
Cũng vì hỏa pháp diệm sơn,
Nào còn biết nghĩa, biết ơn đến mình.

TRỰC NGUY

Nguy, Thủy sóng bủa ba đào,
Ngời sinh trực ấy tài cao hơn người.
Khôn ngoan, quỷ quyệt lợi lanh,
Vinh hoa có thuở, hiểm nghèo có khi.
Đàn ông sang trọng ai bì,
Đàn bà cắn đắng, con thì khó nuôi.

TRỰC THÀNH

Thành, Kim vàng đúc song phi,
Một đôi song kiếm ai mà dám đương.
Khôn ngoan trí huệ sáng dạ ,
Số người khéo léo, lập binh cầm quyền.
Đàn ông sạch việc mỹ miều,
Đàn bà lận đận, vui chiều buồn mai.

TRỰC THÂU

Trực Thâu như nước trong ao,
Tuy không chỗ chứa mà còn tự nhiên.
Bông sen mọc tận dưới bùn,
Khi nở đỏ thắm, mùi hương ngạt ngào.

TRỰC KHAI

Khai, Kim vàng đúc một đời,
Kẻ đòi đũ xuyến, người đòi đúc trâm.
Đàn ông chức phận trong dòng,
Đàn bà đưa đẩy trong lòng bao dung.

TRỰC BẾ

Bế, Hỏa tợ lửa mới nhen,
Người sinh trực ấy hao công tốn tiền.
Một mình không cậy nhờ ai,
Nam tần, bắc hải một mình lập thân.

Tìm ở google:

  • truc thanh
  • trực khai sinh thuận giống vàng mười
  • truc man la gi
  • trực khai là gì
  • truc binh
  • trực mãn
  • trực kiên là gì
  • trực bế là gì
  • Trực nguy
  • trực bình là gì